Hlavná
Online katalóg
Región Levoča Kontakty
logo Knižnica Jána Henkela

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil tieto projekty:


Projekt: Autorský večer s...

V roku 2021 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil náš projekt Autorský večer s… sumou 2000€. Prostredníctvom nášho zriaďovateľa sme projekt spolufinancovali vo výške 300€.

Cieľom projektu bola prezentácia slovenských autorov pre širokú verejnosť, zvyšovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry a literatúry všeobecne. Naša knižnica chce byť miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby. Zároveň chceme poskytnúť priestor na interakciu medzi tvorcami kníh a čitateľmi, ktorá je dôležitá pre obe zúčastnené strany.
V tomto roku sa nám aj napriek nepriaznivej situácii, ktorú sťažovala pandémia, podarilo zorganizovať pätnásť besied so slovenskými autormi, spisovateľmi, prekladateľmi a vydavateľmi. Trinásť stretnutí sme uskutočnili v priaznivejšom čase priamo v priestoroch knižnice a dve podujatia na konci roka prebehli v online priestore. V rámci projektu nás v knižnici navštívila spisovateľka Veronika Dianišková, básnik Ladislav Lipcsei, básnik, prekladateľ a vydavateľ Peter Milčák, autorka kníh o Francúzsku Mária Dopjerová-Danthine, spisovateľ a kazateľ Daniel Pastirčák, fotograf Peter Župník, básnik a prekladateľ Valerij Kupka, prekladateľka Ivana Kupková, mladá autorka a sinologička Dominika Sakmárová, prozaik Peter Juščák, spisovateľ a publicista Michal Hvorecký, básnik Valentín Šefčík, básnik a výtvarník Martin Gerboc, básnik, prekladateľ a literárny vedec Marián Milčák a spisovateľ a knižný grafik Erik Jakub Groch.


Knihy do novovzniknutej knižnice (2019/2020)

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1400€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu novovzniknutej regionálnej Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá sa snaží vyhovieť štandardom regionálnych knižníc a poskytnúť svojim čitateľom a návštevníkom kvalitný knižničný fond z oblasti beletrie a náučnej literatúry, a takisto literatúry pre deti a mládež. Prostredníctvom kvalitného a aktuálneho knižničného fondu dokážeme zabezpečiť požiadavky čitateľov a inštitúcií celého okresu. Udržiavanie aktuálneho fondu pomáha takisto k udržaniu záujmu širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy nám slúžia ako základ na organizovanie podujatí pre čitateľov. Nákup nových titulov bude prebiehať priebežne počas celého trvania projektu. Realizácia projektu nám umožní skvalitniť naše služby a zatraktívniť knižnicu pre širokú verejnosť.

Začiatok realizácie: 01.07.2019
Koniec realizácie: 30.06.2020

Projekt: Knihy do novovzniknutej knižnice
V uplynulom roku pribudlo do našej knižnice množstvo nových kníh z rozličných žánrov a oblastí. Nákup kníh bol možný aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia, ktorý v roku 2019 z verejných zdrojov podporil náš projekt “Knihy do novovzniknutej knižnice” sumou 7000€. Čiastkou 1414.87€ sa na realizácii projektu podieľala Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Len v rámci tohto projektu sme pre vás v období júl 2019 - jún 2020 nakúpili 978 nových kníh, z toho 396 titulov z beletrie, 298 detských kníh, 87 detských náučných kníh a 197 náučných kníh pre dospelých.


Krajina kníh (2020/2021)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Krajina kníh” sumou 1800€. Čiastkou 100€ sa na realizácii projektu bude podieľať Knižnica Jána Henkela v Levoči prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

Knižnica Jána Henkela v Levoči je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Vzťah k literatúre takisto pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť iným ľuďom i samým sebe. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry, čím chceme osloviť deti s rôznymi záujmami a zameraním. V rámci projektu chceme pokračovať v organizovaní už zabehnutých projektov ako je Prečítané leto a Čítanie v pyžamkách, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom a dobrým ohlasom u našich návštevníkov a pomáhajú nám do knižnice pritiahnuť nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.01.2020
Koniec realizácie: 30.06.2021

Projekt: Krajina kníh (2020/2021)
V júni 2021 sme úspešne ukončili projekt Krajina kníh, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou vo výške 1800€. V roku 2020 a 2021 sme na besedy pozvali dvanástich autorov kníh pre deti a mládež, ktorí deťom predstavili svoju tvorbu a priblížili im prácu spisovateľov, vydavateľov a ilustrátorov. Besedy boli doplnené o autorské čítania a živé diskusie, ktoré podporovali interakciu medzi tvorcami a deťmi a záujem žiakov o literatúru a čítanie. Navštívili nás spisovatelia Mária Štefánková, Toňa Revajová, Zuzana Mojžišová, Lenka Šingovská, Branislav Jóbus, Peter Opet, Valentín Šefčík, Erik Jakub Groch, Matej Zámečník, Peter Karpinský, Marka Staviarska a ilustrátor Marek Holeša. Súčasťou projektu boli taktiež štyri Čítania v pyžamkách a deväť stretnutí v rámci Prečítaného leta v našej knižnici, ktoré pozostávali z čítaní na rôzne témy a tvorivých dielničiek a hier pre deti.


Nové knihy pre všetkých (2020/2021)

V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 6 000€.

Aj vďaka novej dotácii z FPU môže Knižnica Jána Henkela v ďalšom roku pokračovať v rozširovaní a obnove knižničného fondu. Cieľom projektu je zakúpiť nové knihy do všetkých oddelení knižnice a zabezpečiť tak kvalitný a široký výber beletrie a náučnej literatúry pre dospelých i pre deti a mládež. Našim čitateľom chceme ponúkať vždy nové a kvalitné tituly, udržiavať aktuálny knižničný fond, ktorý zabezpečí potreby čitateľov z celého okresu. Veríme, že aj tento projekt nám pomôže skvalitniť naše služby a prilákať do knižnice nových čitateľov.

Začiatok realizácie: 01.07.2020
Koniec realizácie: 30.06.2021

Projekt: Nové knihy pre všetkých (2020/2021)
Fond na podporu umenia v roku 2020 opäť podporil akvizíciu našej knižnice dotáciou vo výške 6000€, vďaka ktorej sme knižničný fond doplnili. Z dotácie bolo celkovo zakúpených 554 knižničných jednotiek, z toho 236 kníh do oddelenia beletrie, 174 kníh do oddelenia náučnej literatúry, 121 kníh z beletrie pre deti a mládež a 23 náučných kníh pre deti a mládež. Realizáciou projektu sa nám podarilo opäť do veľkej miery rozšíriť a obnoviť fond knižnice, doplniť chýbajúce tituly a vďaka tomu poskytnúť našim čitateľom kvalitnejší a širší výber literatúry zo všetkých oblastí.


Nové knihy pre všetkých (2021/2022)

V roku 2021 podporil Fond na podporu umenia projekt “Nové knihy pre všetkých” sumou 5 000€. Knižnica sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním 1 000€.

Cieľom projektu je rozšírenie a obnova knižničného fondu Knižnice Jána Henkela v Levoči, ktorá vznikla ako regionálna knižnica 1.1.2019. Našim čitateľom chceme zabezpečiť kvalitný a aktuálny knižničný fond a vyhovieť tak požiadavkám čitateľov v rámci celého okresu. Udržiavaním aktuálneho fondu a ponukou kvalitnej a hodnotnej literatúry sa snažíme podporovať záujem širokej verejnosti o čítanie a využívanie služieb knižnice. Knihy sú zároveň základom podujatí organizovaných knižnicou.

Začiatok realizácie: 01.07.2021
Koniec realizácie: 30.06.2022

Projekt: Nové knihy pre všetkých (2021/2022)
V júni sme úspešne ukončili projekt Nové knihy pre všetkých, vďaka ktorému knižnica získala z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 5 000€. Vďaka tejto dotácii sa nám podarilo rozšíriť náš knižničný fond o 436 nových kníh z beletrie pre dospelých, beletrie i náučnej literatúry pre deti a dôraz sme v tomto roku venovali tiež náučnej literatúre pre dospelých. Ďalších 95 kníh sme zakúpili v rámci spolufinancovania v hodnote 1 000€ vďaka podpore od nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj. Náš fond sa tak rozšíril o množstvo zaujímavých a kvalitných titulov z rôznych oblastí a žánrov. Veríme, že obnova, rozšírenie knižničného fondu a ponuka rôznorodej literatúry prispeje k skvalitneniu služieb pre našich čitateľov.


Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie (2021)

V roku 2021 podporil Fond na podporu umenia z verejných zdrojov projekt Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie sumou 7500€.

Zámerom projektu je výmena nábytkového vybavenia v oddelení beletrie s cieľom účelne využiť obmedzenú rozlohu priestoru a zatraktívniť oddelenie pre čitateľov a návštevníkov knižnice. Zakúpením nových regálov chceme taktiež zvýšiť úložnú kapacitu regálov na menšej ploche a zároveň vytvoriť priestor na pracovné miesto pre knihovníka, ktorého služby čitateľom v oddelení a pomoc pri výbere kníh považujeme za veľmi dôležité. Odkrytím pôvodného kozuba v rohu miestnosti a zakúpením pohodlného kresla pre čitateľov vytvoríme príjemné zákutie na čítanie. Zároveň chceme vizuálne zjednotiť vybavenie celej miestnosti a knižnice ako celku. Krajšími a hlavne účelne využitými priestormi chceme zvýšiť úroveň poskytovaných služieb i komfortu pre návštevníkov knižnice.

Začiatok realizácie: 01.03.2021
Koniec realizácie: 31.12.2021

Projekt: Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie
Ďalším úspešným projektom, ktorý sme v tomto roku realizovali bola Obnova interiérového vybavenia oddelenia beletrie, ktorý Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil dotáciou vo výške 7500€. Spolufinancovanie vo výške 3400€ bolo možné vďaka podpore od nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
V našej knižnici sa snažíme pre čitateľov vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú cítiť dobre a pohodlne. Kvôli obmedzeným priestorom, v ktorých sa knižnica momentálne nachádza, neustále bojujeme s nedostatkom miesta na uloženie kníh i zón na čítanie. Vďaka tomuto projektu a zakúpeniu nových regálov s vyšším počtom políc sa nám podarilo zvýšiť úložnú kapacitu na menšej ploche, a tak sa nám v beletrii podarilo vytvoriť aj zákutie s pohodlným kreslom pre čitateľov a pracovné miesto pre knihovníka, ktorý by mal byť nevyhnutnou súčasťou oddelenia beletrie, kde bude nápomocný pri výbere a vyhľadávaní kníh. Stredná časť oddelenia beletrie bola jedinou časťou, v ktorej ešte neprebehla výmena starých regálov, ktoré boli nevyhovujúce nielen z kapacitných dôvodov, ale aj z praktickej stránky, keďže bočné lišty sťažovali manipuláciu s knihami. Nové regály sú vizuálne zjednotené so zvyškom oddelenia, poskytujú viac úložného priestoru a umožnia čitateľom i nám ľahšie vyhľadávanie, prezeranie a zakladanie kníh.
Všetkých srdečne pozývame do vynovených priestorov oddelenia beletrie, kde na vás v nových policiach čaká aj množstvo knižných noviniek.

Galéria:


logo-fpu logo-pskProjekty realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:


Knižnica nás spája (2020)

Termín realizácie projektu: 1.12.2020; 2.12.2020; 3.12.2020
V decembri zorganizovala knižnica v rámci projektu Knižnica nás spája tri podujatia, na ktorých sa stretli deti so zdravotným znevýhodnením a deti z bežnej základnej školy. Stretnutia pozostávali z dramatizovaného čítania v réžii herca Petra Čižmára, ktorý sa zároveň s deťmi nenútene porozprával o obsahu textov, a z tvorivej dielne. Rozprávky a príbehy hovorili o spolupatričnosti, vzájomnej spolupráci, potrebe porozumenia, prijatia a láskavosti medzi ľuďmi. Po vypočutí príbehov bol priestor na diskusiu, ktorá mala za cieľ podnietiť deti k hlbšiemu zamysleniu sa nad textom a jeho významom a k interakcii medzi skupinami detí z rôznych škôl. Otázky a odpovede detí v rámci diskusie boli veľmi chápajúce a citlivé a aj na základe reakcií detí sa ukázalo, že spojenie rôznorodých kolektívov pri čítaní malo zmysel. Časť dotácie bola použitá na nákup tvorivého materiálu, pomocou ktorého mohli deti v rámci tvorivých dielní spracovať dojmy z prečítaných príbehov rôznymi výtvarnými technikami.

Galéria:

MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6

Projekt Knižnica nás spája bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
logo-mk


Aj naša knižnica je súčasťou súborného katalógu InfoGate. Viac sa dozviete TU.

kniha-psk-2021

VÝPOŽIČNÝ ČAS

Otvorené v režime ZÁKLAD.

Pondelok 8.00 - 17:00
Utorok 8.00 - 17:00
Streda 13.00 - 17:00
Štvrtok 8.00 - 17:00
Piatok 8.00 - 17:00
Sobota 9.00 - 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ

Kde nás nájdete

Sledovať nás môžete:

facebook

Na facebooku
instagram

Na instagrame

KONTAKTY

Knižnica Jána Henkela v Levoči
Námestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoča

IČO: 52116557
DIČ: 2120907756

Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
e-mail: info@kniznicalevoca.sk

ZRIAĎOVATEĽ

logo PSK

PARTNER

logo Albatros Media

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
FAKTÚRY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR